Spis rolny 2020 – WAŻNE INFORMACJE

BARTOSZ DĄBROWA
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:

1. osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy,

2. osoby prawne,

3. jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Zakres tematyczny formularza spisowego (działy) to: użytkowanie gruntów; powierzchnia zasiewów;  zwierzęta gospodarskie;  nawożenie;  ochrona roślin; budynki gospodarskie; ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze; działalność gospodarcza; struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego; aktywność ekonomiczna; chów i hodowla ryb. Szczegółowy opis poszczególnych działów dostępny jest na stronie internetowej dotyczącej spisu rolnego.

Bez pytań o dochody.

W spisie nie będzie pytań dotyczących majątku czy wysokości dochodów rolników. W przypadku dochodów wymagane będzie tylko podanie informacji, jaki w przybliżeniu procentowy udział stanowią z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty. Spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 roku, ale pytania spisowe będą dotyczyć stanu na dzień 1 czerwca 2020 roku lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 roku do 1 czerwca 2020 roku włącznie. Warto poświęcić chwilę na przypomnienie sobie i przygotowanie niezbędnych informacji przed rozpoczęciem spisu.

Więcej informacji: https://warszawa19115.pl/-/spis-rolny

 

<a href=’https://pl.freepik.com/zdjecia/czlowiek’>Człowiek zdjęcie utworzone przez freepik – pl.freepik.com</a>